https://www.degrootuitvaart.nl/het-overlijden/rouwkaarten/voorbeeldteksten-rouwkaarten/_291____NL

Voorbeeldteksten - Rouwkaarten

Hieronder hebben wij voor u een grote collectie van voorbeeldteksten voor rouwkaarten verzameld ter inspiratie. De teksten zijn voor u opgedeeld in verschillende categorieën:
                  - Meest voorkomend
                  - Het geloof
                  - Na een periode van ziekte
                  - Onverwachts overlijden
                  - Ongeval
                  - Zelfdoding
                  - Aankondiging van overlijden door de overledene zelf
 

Teksten: Meest voorkomend


Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij in haar zorgzaam leven voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve

Na een arbeidzaam en vreugdevol leven is van ons heengegaan mijn man

Heel rustig is van ons heengegaan onze onvergetelijke en lieve

Met innig leedwezen geven wij u kennis van het overlijden van onze zo zorgzame en liefdevolle moeder en grootmoeder

Verdrietig, maar dankbaar dat zij ondanks alles toch van het leven heeft weten te genieten, hebben wij afscheid moeten nemen van onze allerliefste moeder en schoon­moeder

Op 14 oktober 2020 overleed, na een bewogen leven vol strijd, mijn zuster

Bedroefd, maar met een gevoel van grote dankbaarheid dat wij haar zo lang mochten behouden, geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder

Vreedzaam, vol liefde afscheid nemend van allen die hem omringden, is van ons heengegaan

Na de jaren van schemer van haar versluierde geest, met de troost van een liefdevolle verzorging, is onze moeder …….. in vrede en vertrouwen overleden

Met groot verdriet geven wij kennis dat in de leeftijd van bijna 85 jaar op zaterdagmiddag 14 oktober 2020 is overleden

Met verdriet in ons hart, maar wel in grote dankbaarheid voor wat wij samen mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze onvergetelijke moeder en oma

Bedroefd, maar gesteund door onuitwisbare herinneringen, delen wij u mee dat te midden van hen die hem lief waren, is overleden mijn lieve zorgzame man en onze fantastische vader

Met groot verdriet, maar ook vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mee dat na een veelbewogen leven van ons afscheid heeft genomen mijn lieve vrouw en onze fantastische moeder

Met groot verdriet, maar ook vervuld van dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft betekend, laten wij weten dat van ons is heengegaan onze lieve

Na een leven van toewijding en zorg voor allen die haar lief waren, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve

Toch nog onverwacht moeten wij in liefde afscheid nemen van onze zorgzame

Na een lang en zorgzaam leven is overleden onze lieve moeder, oma en overoma

Verdrietig laten wij weten dat, na een leven vol liefde en zorg, op vrijdag 14 oktober 2020 is overleden mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd. Nu moeten we met veel verdriet afscheid nemen van mijn innig geliefde man en onze lieve, zorgzame vader en opa

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze vader, groot- en overgrootvader

Wij zijn dankbaar voor het leven van onze moeder, één uit duizenden. Zij heeft velen goedgedaan. In de leeftijd van 85 jaar is zij nu van ons heengegaan.

Ontzettend dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, is rustig en waardig heengegaan onze lieve en zorgzame vader en opa

Na een fijn leven namen wij afscheid van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Op 14 oktober 2020 is na een lang en gelukkig leven rustig overleden onze lieve

In de avond van 14 oktober 2020 is in alle rust en stilte van ons heengegaan mijn levensgezel

Tot ons groot verdriet is uit ons leven genomen onze allerliefste

Zo intens als de kracht van de zon, die in het voorjaar de bloemen doet ontluiken, zo intens is ons verdriet bij het overlijden van onze lieve

Na een intensief en zeker voor ,,het gezin'' zorgzaam leven moeten wij, verdrietig maar voor haar toch opgelucht, afscheid nemen van onze

Onze lieve en dappere ……… is op zaterdag 14 oktober 2020 van ons heengegaan

Vandaag, 14 oktober 2020, is fluisterstil van ons weggeglipt

Verzoend met de gedachte dat aan haar leven een eind was gekomen, is in de nacht van vrijdag op zaterdag in alle rust overleden onze

Na een welbesteed leven is op ….. -jarige leeftijd overleden

Diep bewogen hebben wij afscheid genomen van onze innig geliefde, dappere

In dit vertrouwen is heengegaan mijn

Dankbaar voor alle liefde en humor die zij ons tot het eind heeft gegeven, hebben wij bij het aanbreken van een nieuwe dag afscheid genomen van

Na een arbeidzaam leven van eenvoud en goedheid voor ons en allen die hem kenden, ging van ons heen

Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dappere ondergane behan­delingen, is nu toch overleden

Omdat wij dankbaar zijn voor al zijn liefde en zorgen gedurende een lang leven, zijn wij nu verdrietig dat van ons is heengegaan

Onze lieve mama, oma en overgrootoma ..............., sinds 8 januari 2005 weduwe van…………, is ingeslapen. Haar liefde voor de dingen die het leven mooi maken heeft ze aan ons doorgegeven.

Niet onverwacht maar wel veel te vroeg, is onze allerliefste pap en opa overleden.

Lieve paps, voor ons ben je onvoorwaardelijke liefde en aandacht. Daar heb je ons mee omringd en gevormd. Zo blijf je in ons en je kleinkinderen voortleven, voor altijd.

Met liefde en respect gedenken wij het bijzondere leven van

In een leven vol liefde heeft afscheid van ons genomen onze lieve

In liefde en vrede is van ons heengegaan

Tot het einde toe van het leven genietend en plannen makend voor de nabije toekomst, is in de vroege morgen van 14 oktober in zijn slaap van ons heengegaan mijn lieve, zeer zorgzame man, onze dierbare vader en opa

Onze unieke vader en opa is heengegaan. Wij zijn verbijsterd en bedroefd, maar hij zal altijd bij ons blijven door de onuitwisbare indruk die hij achterlaat.

Een markante, inspirerende persoonlijkheid is na een rijk en vol leven van ons heengegaan. Wat zullen we hem missen.

Mijn lieve man, onze vader en opa uit duizenden heeft ons moeten verlaten. Hij was er altijd voor iedereen.

Een goed mens, een levensgenieter, mijn trouwe maatje door dik en dun, onze lieve vader heeft ons te vroeg verlaten.

Het is goed. We zijn er, ga maar. Wees gerust, je blijft altijd bij ons.

 

Teksten: Het geloof

 

Verslagen om het gemis, maar getroost door de wetenschap dat hij nu voor altijd geborgen is in de handen van zijn Heere en Heiland, delen wij u mede dat is ontslapen mijn innig geliefde man, onze onvergetelijke vader

Heden behaagde het de Heere om op Zijn tijd en wijze tot Zich te nemen Zijn kind, onze vader en grootvader

Met dank aan God voor alles wat Hij ons in haar heeft gegeven, maar intens verdrietig om het gemis, delen wij u mede dat heden door de Heere van onze zijde is weggeno­men onze geliefde en altijd zorgende ma

Heden is ontslapen in de volle zekerheid des Geloofs onze geliefde moeder

Heden is, in de volle zekerheid des geloofs, door de Heere tot Zich genomen onze geliefde broer, zwager en oom

Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, delen wij u mede dat, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, heden van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en grootvader

Nadat zij de laatste jaren steeds meer in zichzelf ging leven en daardoor ook gelukkige momenten mocht herbeleven, is in vertrouwen op de Heere op ….. -jarige leeftijd ontsla­pen, onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Dankbaar voor al hetgeen zij ons heeft meegegeven en nagelaten, delen wij u mede dat in de verwachting van haar Heere is ontslapen onze moeder

Bedroefd en verslagen, maar intens dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven en in de overtuiging dat hij nu door zijn Hemelse Vader is opgenomen in Heerlijkheid, geven wij u kennis van het heengaan

Opgenomen in Gods Heerlijkheid mijn man, onze vader en opa

Na enkele maanden liefdevol verzorgd te zijn geweest in Amaris Voor Anker, is tot ons groot verdriet overleden

Met droefheid moeten wij u mededelen dat, na een liefdevolle en zorgzame opvang in het Woon- en zorgcentrum De Bolder, door de Heere van onze zijde is weggenomen

Op …. -jarige leeftijd is, na een liefdevolle verzorging en verpleging in Verpleeghuis Naarderheem, rustig ingeslapen

Heden is gestorven in de hoop op de Vrede bij onze dierbare Heiland Jezus Christus, onze tante en oudtante

Na een kortstondige ziekte is door de Heere tot Zich genomen mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

In vertrouwen op haar Heer en Heiland is op maandagmiddag 14 oktober 2020 rustig ingeslapen onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Op 20 augustus 1944 riep God ……….. tot leven. Vandaag, 14 oktober 2020 haalde Hij haar thuis. Wij geven haar uit handen en leggen haar neer in de aarde, in de handen van de levende God.

In de volle zekerheid des geloofs is in zijn Heer en Heiland ontslapen onze lieve man, vader en opa

Teruggekeerd naar zijn Schepper, mijn lieve man, onze vader en opa

In Gods ontferming opgenomen onze lieve moeder en oma

De zorgzame handen van onze lieve moeder zijn voor de laatste reis gevouwen. Aan Gods Genade vertrouwen wij toe het aller dierbaarste wat wij bezitten.

Geheel onverwachts en voor ons véél te vroeg is door God thuisgehaald onze lieve mam en oma

Op een voor ons veel te vroeg moment heeft zijn Heer hem geroepen en opgenomen in Zijn Eeuwigheid, mijn zeer geliefde man en onze lieve zorgzame vader en opa

Haar aardse vlam is gedoofd. God heeft opgenomen in Zijn eeuwig licht onze lieve moeder en oma

Op 14 oktober 2020 kwam er een einde aan het aardse leven van mijn lieve, dappere vrouw,
onze fijne moeder

In liefde en vrede is van ons heengegaan

Heden overleed vredig

Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze

De Here heeft tot Zich genomen mijn/onze.

Op de dag van de opstanding is rustig ingeslapen mijn/onze

In de Vrede van Christus en gesterkt door het H. Sacrament der zieken overleed mijn/onze

In de zekerheid van zijn geloof is overleden mijn/onze

In dankbaar gedenken vertrouwen wij aan God toe mijn/onze

Wij hebben aan Gods liefde moeten toevertrouwen mijn/onze

God heeft Thuisgehaald mijn/onze

Heden is in de volle overgave des geloofs ontslapen mijn/onze

Onverwacht heeft God tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze

De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze

In het volste vertrouwen dat God niets aan het toeval overlaat, is overleden mijn/onze

Na een leven vol liefde, goedheid, hartelijkheid heeft de Here plotseling tot Zich genomen
mijn/onze

Verdrietig maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in volle overgave is overgaan naar Gods Rijk mijn/onze

Voorzien van het H. Sacrament der zieken hebben wij bedroefd afscheid genomen van mijn/onze

Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle overtuiging van zijn/haar Heer en Heiland ontslapen/overleden mijn/onze

Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn Schepper tot het Eeuwig Leven is geroepen mijn/onze

Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen is overledene mijn/onze

Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot Zich geroepen mijn/onze

Op zijn tijd, doch voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich geroepen mijn/onze

Met intens verdriet namen wij kennis dat God, geheel onverwacht, tot Zich heeft genomen mijn/onze

In de rotsvaste overtuiging in een Leven na de dood en in de wetenschap dat zij/hij terugkeert naar haar/zijn Schepper en Verlosser is (onverwacht) overleden mijn/onze

Na een welbesteed leven, in dienst van God en de medemens, is in gelovig vertrouwen op de Heer, van ons heengegaan mijn/onze

Heden heeft de HEERE uit ons midden weggenomen, in volle zekerheids des geloofs, mijn/onze

Heden nam de Heer in Zijn eeuwige Heerlijkheid tot Zich mijn/onze

Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich genomen mijn/onze

De Heer heeft verlost en Thuisgehaald Zijn kind, mijn/onze

Heden behaagde het de Heere plotseling uit ons midden weg te nemen mijn/onze

In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op de nieuwe morgen is van ons heengegaan mijn/onze

Op 14 oktober 2020 is afgereisd naar het Eeuwige Oosten mijn/onze

Heden is opgenomen in een Hoger Leven mijn/onze

Onverwacht is van ons heengegaan naar zijn Vader mijn/onze

In zijn ondoorgrondelijke wijsheid behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen mijn/onze

In gelovig vertouwen, dat hij/zij nu thuis is bij zijn en onze God, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze

Bedroefd om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij/zij ons heeft gegeven, delen wij u mede dat in het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is heengegaan mijn/onze

Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze

Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze

Heden werd, in alle rust en zekerheid van het geloof, door God tot Zich genomen mijn/onze

Na een intens, krachtig en bewogen leven heeft God tot Zich genomen mijn/onze

Nu hij/zij haar lijdensweg van de laatste tijd op aarde heeft mogen beëindigen is hij/zij opgenomen in de heerlijkheid des Heeren. Op 14 oktober 2020 is overleden mijn/onze

In Gods ontferming is opgenomen mijn/onze

Met volledige overgave en vertrouwen in God is overleden mijn/onze

Bedroefd, maar oprecht dankbaar voor wat hij/zij tijdens zijn/haar leven voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat mijn man/vrouw, onze vader/moeder en opa/oma op ...jarige leeftijd van ons is heengegaan en zijn rust heeft gevonden bij zijn Lieve Heer.

In Gods ontferming is opgenomen mijn/onze

Intens verdrietig en diep geschokt zijn wij dat de HEERE plotseling uit ons midden heeft weggenomen mijn/onze

In volle overgave aan God, de Almachtige, is in Christus, Gods Zoon, ontslapen mijn/onze

Na een arbeidzaam leven, heeft de hemelse Vader tot Zich genomen mijn/onze

Vandaag is naar zijn Vader gegaan mijn/onze

…………… is vredig ingeslapen, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, in de leeftijd van ... jaar.

Dankbaar wat hij/zij in zijn/haar lange leven voor ons en zovele anderen heeft betekend, delen wij u mede dat God tot Zich genomen heeft mijn/onze

Een vergevingsgezind, diep gelovig en trouw mens is van ons heengegaan.

Actief als hij was en tot het laatste moment aanwezig is ....... gesterkt door zijn geloof aan zijn laatste reis begonnen.

Na een periode van steeds toenemende belemmeringen van lichaam en geest is, in het geloof in Gods erbarmen, van ons heengegaan mijn/onze

Na een blijmoedig en dapper leven, vol liefde en warmte voor anderen, is in geloof en vertrouwen van ons heengegaan mijn/onze

Bedroefd delen wij u mede dat, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan mijn/onze

Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan mijn/onze

Bedroefd, maar dankbaar dat een groter lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, is overleden mijn/onze

Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben mogen ontvangen is overleden mijn/onze

Bedroefd, maar dankbaar dat wij zolang  zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden mijn/onze

Teksten: Na een periode van ziekte

 

Hierdoor vervullen wij de droeve plicht u te moeten berichten dat na een acht jaar durende ongelijke strijd, heden is overleden onze onvergetelijke

Temidden van haar kinderen is na een moedige strijd vredig ingeslapen

Heden is na een kortstondige ziekte rustig ingeslapen, toch nog onverwachts, onze lieve zorgende vader, groot- en overgrootvader

Moegestreden is overleden onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Intens verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden haar bespaard is gebleven, delen wij u mede / geven wij u kennis dat heden rustig van ons is heengegaan onze

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde die zij ons schonk en de zorg waarmee zij ons omringde, geven wij u kennis dat na een langdurige ernstige ziekte, zacht en kalm van ons is heengegaan ons aller

Bevrijdend voor haar, zeer verdrietig voor ons, is het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en onze ontzettend lieve mama

Met veel verdriet in ons hart willen wij u vertellen dat van haar pijn verlost is onze lieve

Intens verdrietig, maar met diep respect voor de geweldige strijd die zij heeft geleverd om bij ons te blijven, delen wij u mee dat rustig is ingeslapen,

Hoewel wij wisten dat er geen beterschap meer mogelijk was, valt het ons zwaar u te moeten meedelen dat wij na een moedig gedragen ziekte afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Na een moeizame strijd, maar met veel moed is uit ons midden weggegleden onze lieve

Met diepe bewondering en veel respect voor haar moedig gedragen ziekte en dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven aan ons heeft meegegeven, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en fantastische oma

Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dappere ondergane behan­delingen, is nu toch overleden

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze

Ze was zo moe, zo moe van het vechten, alles los te moeten laten. Gelukkig is ……. - omringd door haar dierbaren - heel zacht en rustig ingeslapen. We zullen haar als vrouw, moeder en mens heel erg missen.

Wij zijn er naar toegegroeid. Desondanks is het afscheid nemen voor ieder van ons moeilijk. Op 14 oktober 2020 is overleden

Bewonderenswaardig was haar levenskracht. Sterk was zij in haar strijd tegen de ziekte. Groot was haar liefde voor haar dierbaren. Nu is zij in rust van ons heengegaan.

Na een strijdlustig en moedig dragen van haar ziekte, was deze uiteindelijk toch sterker dan zijzelf. Ondanks deze strijd is zij vredig, in het bijzijn van haar familie en vrienden, overleden.

Een ongelijke strijd tegen een ziekte waar niemand tegen kan blijven vechten. Ondanks het verdriet en de pijn is het ons samen gelukt op een goede manier afscheid van elkaar te nemen.

Na twee jaar vechten tegen kanker is, in de volle overtuiging dat ze naar een betere wereld gaat, gestorven mijn lieve vrouw en onze lieve, zorgzame moeder

Ondanks haar intense wil om samen met ons verder te leven en voor ons te zorgen is van ons heengegaan mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder

Intens verdrietig, maar dankbaar dat hem een verder lijden bespaard is gebleven, heb ik afscheid genomen van mijn lieve en zorgzame man

Dinsdagmorgen is vredig en kalm gestorven ……………….……… Verdriet is er, maar ook dankbaarheid dat verder lijden haar bespaard is gebleven. Kostbaar als juwelen zijn de herinneringen aan de laatste weken.

Wanneer het verlangen naar morgen verdwijnt, dan is het tijd om de grote reis te aanvaarden. Op zondag 14 oktober is ………….. aan zijn laatste reis begonnen.

Wij allen hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was een grote vreugde dit in saamhorigheid voor je te mogen doen. Je was voor ons een lieve en altijd zorgende moeder. Wij konden altijd op je rekenen. Wij zullen je missen!

 

Teksten: Onverwachts overlijden

 

Intens bedroefd geven wij u kennis van het toch nog onverwachts overlijden

Met verslagenheid delen wij u mede dat, op veel te jonge leeftijd, geheel onverwachts uit ons midden is weggenomen mijn dierbare man

Geheel onverwachts is in zijn vertrouwde omgeving overleden onze lieve

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij, geheel onverwachts, afscheid hebben moeten nemen van onze geliefde

Na een periode van afnemende gezondheid is toch nog onverwachts van ons weggenomen mijn lieve man, onze vader, groot- en overgrootvader

Met grote verslagenheid delen wij u mede dat geheel onverwachts uit onze familiekring is weggenomen, na een werkzaam leven vol zorg, toewijding en liefde, mijn man onze pappa en opa

Na een leven van toewijding en zorg voor allen die hem lief waren is juist in de mooiste tijd van zijn leven geheel onverwachts van ons weggenomen

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mede dat na een veelbewogen leven toch nog onverwachts van ons is heengegaan mijn lieve

Bedroefd, maar dankbaar haar zolang met al haar vitaliteit en warmte bij ons gehad te hebben, geven wij u kennis van het onverwachts overlijden van

Tot onze ontsteltenis ontvingen wij heden de droeve tijding van het plotseling overlijden van onze

Bedroefd, maar vol goede herinneringen aan de wijze waarop zij leefde en altijd raad schonk, geven wij u kennis van het geheel onverwachts overlijden

Geheel onverwachts is in zijn slaap overleden

Ontsteld door het plotselinge ervan, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat van ons is heengegaan ons aller

Geheel onverwachts is, in de kracht van zijn leven en nog vol van plannen, aan zijn laatste reis begonnen

Geheel onverwachts is vandaag, na een leven dat getekend was door inzet en hartelijk­heid voor ons allen die haar omringden, overleden

Op zaterdag 14 oktober 2020 is midden uit het volle leven geheel onverwachts van ons heengegaan

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen van onze

Met grote verslagenheid delen wij u mede dat tijdens het uitoefenen van zijn geliefde hobby ons plotseling is ontvallen

Intens verdrietig zijn wij dat uit ons midden is weggerukt, na vele jaren van geluk, mijn lieve man, mijn geweldige levenskameraad en onze allerliefste pappa

We zijn verbijsterd maar het is waar, onze lieve moeder en lieve oma is er niet meer.

Ineens staat onze wereld stil. Onze rots in de branding, steun en toeverlaat blijmoedig en altijd recht door zee. Niet te bevatten, dat jij nu van ons heengaat, het leven nam je, als een vogel uit zijn vlucht mee. Plotseling ben je er niet meer.

Helemaal stil en verdrietig laten wij u weten dat ………………….… is overleden

Heden, 14 oktober 2020, is onverwachts van ons heengegaan

Jouw leven moet ik loslaten, in mijn leven houd ik jou vast.

 

Teksten: Ongeval

 

Met diepe droefheid en grote verslagenheid delen wij u mede dat, door een noodlottig ongeval, in de bloei van zijn leven van ons is heengegaan

Met zijn doorzettingsvermogen knokte hij zich steeds weer overal doorheen. Hij was met bruisende energie nog zoveel van plan... Door een auto-ongeluk is hij veel te vroeg uit ons leven weggerukt... Hij zal zijn plannen niet meer kunnen realiseren

Mateloos radeloos zijn wij nu onze lieve …… ten gevolge van een ongeluk niet meer bij ons is.

Met grote verslagenheid delen wij u mede dat heden, ten gevolge van een noodlottig ongeval, uit ons midden is weggenomen onze zeer geliefde zoon

Tot ons onuitsprekelijk verdriet is door een verkeersongeluk overleden

Door een tragisch ongeval is op …. -jarige leeftijd uit ons midden weggenomen

Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip voor ons en anderen, delen wij u mee, dat ten gevolge van een noodlottig ongeval uit ons leven is weggerukt, mijn lieve man en onze papa

Onze lieve mama en oma is er niet meer. Aan haar aardse leven is door een auto-ongeluk plotseling een einde gekomen. We zijn er kapot van.

Met intens verdriet geven wij u kennis dat, na een dramatisch ongeluk, uit ons midden is weggerukt ons allerliefste

Heden is door een noodlottig ongeval onze lieve ........................ abrupt van ons weggenomen. Ze wilde nog zoveel, we hebben geen woorden voor dit verdriet.

Na een droevig ongeluk ben je er opeens niet meer. Je was zo lief. Meer woorden kunnen wij niet vinden.

Door een noodlottig ongeval is van ons heengegaan onze lieve zoon en broer

Na een tragisch verkeersongeluk is plotseling uit ons midden weggerukt

Wij geven u kennis van het tragische overlijden van

Door een ongeval is uit ons midden weggevallen mijn/onze

Door een tragisch ongeval is ons plotseling ontvallen mijn/onze 

Na een noodlottig ongeval nemen wij afscheid van mijn/onze

Verslagen geven wij u kennis dat ten gevolgen van een noodlottig ongeval van ons is weggenomen mijn/onze

Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Door een tragisch ongeval zijn wij ..... kwijtgeraakt.

Vol ongeloof en met ontzetting delen wij u mede dat na een noodlottig ongeval van ons is heengegaan mijn/onze

Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, tengevolge van een noodlottig ongeval, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan/is overleden mijn/onze

Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze

Met onbeschrijfelijk verdriet geven wij u kennis dat bij een noodlottig ongeval in  …….. (plaats) om het leven is gekomen mijn/onze

Tot ons grote verdriet is, zeer onverwacht, door een noodlottig ongeval om het leven gekomen mijn/onze

Een noodlottig ongeval heeft een voortijdig einde gemaakt aan het leven van mijn/onze

Door een verkeersongeval is plotseling uit ons leven weggerukt mijn/onze

In de bloei van zijn leven en met grootse plannen voor de toekomst is na een tragisch ongeluk uit ons leven gerukt mijn/onze

Tijdens het uitoefenen van zijn werk is een noodlottig ongeluk hem fataal geworden.

 

Teksten: Zelfdoding

 

Met respect voor zijn beslissing die hij/zij zelf heeft genomen, geven wij diep geschokt kennis van het overlijden van mijn/onze

Het was helaas zijn eigen wens.

Vast besloten om niet meer verder te leven is, tot ons verdriet overleden/van ons heengegaan mijn/onze

Hij verkoos zijn eigen weg te gaan

In zijn/haar wanhoop koos hij/zij, op een moment van diepe eenzaamheid voor deze weg. Naast verdriet is plaats voor respect.

Na een moeilijke periode heeft afscheid van het leven genomen mijn/onze

Dit was jouw keuze, voor ons onbegrijpelijk. Van ons is heengegaan

....... (naam) is er niet meer. Op zoek naar verlossing heeft hij/zij zijn/haar eigen keuze gemaakt.

Maandag heeft ……………. besloten háár weg te gaan; een weg die haar meer en meer vertrouwd voorkwam en haar uiteindelijk de rust en stilte bracht waar zij zo naar verlangde.

Op 14 oktober heeft …………….. een einde aan zijn leven gemaakt. Hij wilde niet meer. Wij hielden van hem en moeten verder.

Lieve papa, je hebt ons zo opeens verlaten. We hopen dat je nu gelukkig bent.

 

Teksten: Aankondiging van overlijden door de overledene zelf


Dankbaar voor de, dikwijls gedurende vele jaren ondervonden vriendschap en sympathie, neem ik, nu ik aan het eind van mijn leven ben gekomen, bij deze afscheid van verwanten, vrienden en bekenden. Moge het u goed gaan.

Het is een groot voorrecht dankbaar op je leven te mogen terugzien en bewust afscheid te hebben kunnen nemen van dierbaren en vrienden.

Nu de tijd gekomen is, wil ik familie en vrienden van harte bedanken voor hetgeen zij voor mij hebben betekend. Het leven was boeien door de vele snelle ontwikkelingen in de wetenschap, techniek en maatschappij – vaak verbazingwekkend, maar dikwijls ook verbijsterend. Het is voorbij. Aan alle lieve vrienden en familieleden een laatste groet. Geniet van het leven, wees goed voor elkaar.

Na een zeer bewogen leven heb ik deze wereld verlaten. Wat jullie rest zijn, naar ik hoop, dierbare herinneringen.

Het leed is geleden. Als jullie dit lezen is mijn geest reeds onderweg naar het heelal. Treur niet te lang. Ik heb een fantastisch leven gehad en jullie hebben goed voor mij gezorgd. Neem de draad weer op en ga door. Maar sta af en toe even stil en draai je om en geniet van het uitzicht en hetgeen reeds is bereikt. Wees tevreden en vervolg je doel.

Na een langdurige, ongeneeslijke ziekte heb ik ………… na bijna … jaar huwelijk afscheid moeten nemen van mijn man/vrouw, kinderen, aangetrouwde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De boom is gevallen. Ik zal jullie missen. Toch dankbaar geef ik jullie kennis van mijn overlijden.

Mijn laatste groet geldt hen die mij in mijn onvolmaaktheid hartelijkheid gaven en liefhadden.

Familie, vrienden en bekenden: heden ben ik heengegaan. Mijn bestaan was, mede dankzij uw aanwezigheid, een genoegen.
Ik ben u daar erkentelijk voor. Het gaat u goed.

Na een intens en liefdevol leven dat in het teken stond van mijn man/vrouw, kinderen en kleinkinderen neem ik, ........., vredig afscheid van alles en iedereen die mij dierbaar waren.

Na een intens en liefdevol leven neem ik afscheid van iedereen die mij dierbaar was.

Omringd door liefde en dankbaar voor een boeiend leven, geef ik de Geest aan mijn Schepper terug.

Vanaf het moment dat ik geaccepteerd heb dat ik zou gaan sterven is de mooiste tijd van mijn leven begonnen. Zekerheid en rust zijn mijn deel geworden.

Dit leven, mij gegeven, was het waard te leven. Vrienden treur niet, nu is het terug gegeven; drink er één op het leven want het heden lacht en de toekomst wacht.

Zonder afscheid van jullie te nemen, ben ik met stille trom vertrokken.

Tot mijn grote verdriet heb ik mijn fantastische leven op moeten geven.

Voor de lange wandeling over de korte plank heb ik het roer zelf in handen genomen en ben van boord gegaan.

Desktop versie